Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 10/20 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 15.09.2020. do 23.09.2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općinske uprave svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 22.09.2020. godine u 10.00.sati u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te općinskim vijećnicima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko
urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte www.knezevi-vinogradi.hr , zaključno s danom 23.09.2020. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.