Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 10/20 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 15.09.2020. do 23.09.2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općinske uprave svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 22.09.2020. godine u 10.00.sati u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te općinskim vijećnicima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko
urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte www.knezevi-vinogradi.hr , zaključno s danom 23.09.2020. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest vlasnicima kuće za odmor

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Kneževi Vinogradi imaju kuće za odmor, da su temeljem čl.11. i čl.13. Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi («Sl. glasnik» br. 6/06, 8/09 i 2/11) dužni najkasnije do 15. travnja 2017. godine  ili u roku od 15 dana od kada je nastala promjena Poreznoj upravi, Ispostava Beli Manastir ili JUO Općine Kneževi Vinogradi dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze, o korisnoj površini tog objekta, te druge podatke potrebite kako bi mogli izvršiti razrez i naplatu poreza. (više…)

Izrađena je Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2020., usvojena je na 17. sjednici općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi 21. prosinca 2015. godine.

Strategijom razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015-2020, identificirani su problemi i potrebe te razvojni prioriteti svih društvenih i interesnih skupina: od javnog i privatnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, do civilnih udruga i stanovništva. Utvrđeni su i razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi, te razvojni projekti koji su smjernica za održivi razvoj Općine.

Razvojni ciljevi predviđeni Strategijom su:
• Konkurentno gospodarstvo kroz prioritete: stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, učinkovito gospodarenje infrastrukturnim resursima, poslovna suradnja i umrežavanje)
• Razvijena turistička ponuda kroz prioritete: razvoj turističke infrastrukture, razvoj posebnih oblika turizma
• Konkurentna poljoprivredna proizvodnja kroz prioritete: razvoj poljoprivredne infrastrukture, povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje
• Očuvan okoliš i visoka razina energetske učinkovitosti kroz prioritete: održivo gospodarenje energijom, zaštita prirode i očuvanje okoliša
• Visoka kvaliteta življenje u ruralnoj sredini kroz prioritete: razvoj ljudskih resursa, unapređenje rada javne uprave, unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, unapređenje društvene
infrastrukture, unapređenje socijalne slike Općine, razvoj civilnog društva.

Strategija je financirana sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« u vrijednosti 53.750,00 kuna.

Prijavu i koordinaciju izrade strateškog dokumenta pripremila je Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom Modra nit d.o.o..

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Farma za uzgoj teladi” Karanac

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske Županije obavještava sve  zainteresirane da je u tijeku Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Građevina za intenzivan uzgoj stoke – farma za uzgoj teladi Karanac”, kapaciteta 932,5 UG, na lokaciji Općine Kneževi Vinogradi, kč.br. 1054 i 1057 u k.o. Karanac. (više…)