REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 402-04/22-01/01
URBROJ: 2158-23-04/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 12. siječanj 2022.

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2022. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2022. godini od 11. siječnja 2022. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I      N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro
na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata Udruga, namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u prioritetnim područjima:
1. Sport i rekreacija;
2. Kultura;
3. Socijalna skrb;
4. Gospodarstvo;
5. Ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a sve sukladno Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja

II. UVJETI ZA PRIJAVU
Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve Udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi, gospodarstva i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti Udruga koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Kneževi Vinogradi te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

III. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS POTPORE
Za financiranje programa i projekata Udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.305.000,00 kn.

Raspodjela financijskih sredstava udrugama unutar programskih područja određuje se sukladno kriterijima posebne Odluke, a što se navodi u Uputama za prijavitelje.

IV. NAČIN I ROK PRIJAVE
Programi se prijavljuju na propisanim obrascima, koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Obrasce je potrebno u cijelosti popuniti tiskano elektronskim putem sa svim podatcima koji se traže.

Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.

Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

Prijave se, na propisanim obrascima i s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici šalju preporučeno poštom ili osobno predaju na sljedeću adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3
31309 Kneževi Vinogradi
s naznakom ˝Natječaj za udruge – NE OTVARAJ˝.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 11.02.2022. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora te postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Udruge nezadovoljne odlukom o dodjeli sredstava ili odbijanju prijave imaju pravo prigovora sukladno Uputama za prijavitelje.

V. DODATNE INFORMACIJE
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr .

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Tekst Javnog natječaja
Tekst Javnog natječaja – HU
Upute za prijavitelje

Obrasci prijave:

Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Obrasci izvještaja projekata – programa financiranih u 2021.godini:

Opisni izvještaj programa-projekta
Obrazac financijskog izvješća