Odluku o poništenju dijela Javnog poziva za mjere radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19Temeljem članka 4. stavak 1. alineja 4. Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kneževi Vinogradi  uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19 (Službeni glasnik 8/2020), Općinski načelnik je dana 16.06.2020. objavio

JAVNI POZIV za mjere radi ublažavanja posljedica nastalih uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz . Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kneževi Vinogradi  uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19 za slijedeće mjere:

 • Mjera br. 7. pomoć zakupcima poslovnog prostora u privatnom vlasništvu
 • Mjera br. 9. pomoć obveznicima plaćanja paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, odnosno kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Potpore iz ovog javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore („SL EU L352, 24. 12.2013., str. 1.“).

Nije moguća dodjela:

 1. a) potpore poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;
 2. b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
 3. c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima
 4. a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržištu stavljaju poduzetnici u pitanju;
 5. b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 6. d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
 7. e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Utvrđuju se prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore:

 • Za mjeru 7: Svi poslovni subjekti s područja Općine Kneževi Vinogradi koji su zakupnici poslovnog prostora u privatnom vlasništvu, kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020.godine o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (odnosno prestao im je rad) obustavljen rad, a izvršili su plaćanje zakupnine zakupodavcu za razdoblje travanj i svibanj 2020 .godine.
 • Za mjeru 9: Obveznici plaćanja paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, odnosno kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kneževi Vinogradi kojemu je Rješenjem Porezne uprave za 2020.godinu utvrđena  obveza plaćanja.

UVJETI OSTVARENJA POTPORE

 Uvjet za ostvarenje potpora po ovom Javnom pozivu:

 • da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu dužni prema proračunu Općine Kneževi Vinogradi, odnosno da su izmirili sve dospjele obveze (osim obveza za razdoblje travanj – lipanj);
 • da trgovačko društvo ili druga pravna osoba – podnositelj nije u vlasništvu JLS, OBŽ ili RH.

IZNOS ODOBRENE POTPORE

 Potpora po mjerama iznosi:

 • Za mjeru: 7. u iznosu 50 % od iznosa zakupnine koju bi platili za obavljanje iste djelatnosti u poslovnom prostoru u vlasništvu Općine;
 • Za mjeru: 9. u kvartalnom iznosu utvrđene obveze, odnosno u visini isplaćene obveze za kvartal travanj – lipanj 2020;

 OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 •  Obvezna dokumentacija za mjeru broj 7.:
  • Potpuno popunjen obrazac zahtjeva,
  • Dokaz o sjedištu i djelatnosti poslovnog subjekta (preslika obrtnice, registracije kod trgovačkog suda i sl.),
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga,
  • Preslika ugovora o zakupu poslovnog prostora u kojem je jasno navedena površina poslovnog prostora i zakupnina koja se plaća za korištenje istoga,
  • Dokaz o uplati zakupnine za travanj i svibanj 2020 (preslika računa, izvoda o plaćanju zakupnine ili prslika blagajničke priznanice i blagajničkog dnevnika),
  • presliku žiro-računa / potpisnog kartona.
 • Obvezna dokumentacija za mjeru broj 9.:
  • Potpuno popunjen obrazac zahtjeva,
  • Presliku Rješenja o obavljanju djelatnosti smještaja temeljem koje je utvrđena obveza plaćanja poreza,
  • Presliku Rješenja Porezne uprave o utvrđenoj obvezi plaćanja paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu, odnosno kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Kneževi Vinogradi,
  • Dokaz o isplaćenom paušalnom porezu u 2020.godini (preslika izvoda ili uplatnice)
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga,
  • presliku žiro-računa / potpisnog kartona.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je  01.kolovoz 2020.godine.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja.

ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik, donosi Odluke o isplati potpore u roku 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Za potporu iz mjere 9. za podnositelje zahtjeva koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu imali podmirene obveze s osnova paušalnog poreza za mjesece travanj i svibanj 2020. izvršit će se provjera uplate istog u roku 30 dana od dana isplate potpore.

U provedbi Javnog poziva Općinski načelnik zadržava pravo traženja i druge dokumentacije bitne za utvrđivanje prava na dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na web stranici Općine Kneževi Vinogradi će najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine  javno biti objavljen popis svih korisnika koji su ostvarili potporu po ovom Javnom pozivu.

Javni poziv