REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 320-02/21-1/14
URBROJ: 2158-23-01-04/01-22-18
Kn.Vinogradi, 17.01.2022.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) i članka 29.stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (20/18, 115/18, 98/19) dana 17.01.2022. objavljuje

J A V N I    U V I D
Na Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi
Javni uvid traje od 17.01.2022.do 01.02.2022.godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.veljače 2022.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest o javnom uvidu
Nacrt Programa
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju