REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 363-03/21-01/01
URBROJ: 2100/06-01-3/1-21-6
Kn.Vinogradi, 24.05.2021.

PRIOPĆENJE

u svezi donesene Presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Usoz-11 / 20-5 i Usoz-92 / 2-5 u postupku ocjene zakonitosti općeg akta: Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi

Kako se radi o aktu – Presudi koja utječe na utvrđivanje obveze komunalne naknade za sve mještane kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade, posebno vlasnike objekata u turizmu, OPG i sl., radi pravodobnog i potpunog informiranja, u nastavku dostavljamo kratko priopćenje i stav Suda u svezi rješavanja vrlo važnog pitanja kod utvrđivanja obveza KOMUNALNE NAKNADE.
                   Presuda, kao i dolje spomenuti zahtjevi nalaze se u prilogu objavljenom na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

                    Zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi (Sl.glasnik 17/18) kojim se traži OBUSTAVLJANJE I UKIDANJE ODLUKE KAO NEZAKONITE, zatražili su od Visokog upravnog suda RH u odvojenim zahtjevima:

  1.  S.B. iz Karanca dana 05.02.2020. godine iz razloga što mu je Rješenjem o utvrđivanju obveze komunalne naknade kao vlasniku objekta – prostora registriranog i namijenjenog za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu utvrđena godišnja obveza komunalne naknade, dok isti smatra da nema poslovni prostor, nego da pruža ugostiteljske usluge kao OPG na poljoprivrednom gospodarstvu na kojem i živi, ​​te da njegov prostor ne bi trebao podlijegati obračunu komunalne naknade, jer se isto ne smatra poslovnim prostorom, pozivajući se na niz propisa kojima se uređuje područje turizma i obavljanje ugostiteljskih usluga na OPG –u i seljačkom domaćinstvu.
  2. Vijećnici Općine Kneževi Vinogradi u sazivu 2017-2021: Božo Čerkez, Gordana Musa Balaš, , Sanela Proser Horvatin i Danijel Hordoši dana 27.07.2020.godine navodeći razloge: da navedena Odluka nije prošla zakonsku proceduru nadzora iste od strane Ureda državne uprave u Osječko -baranjskoj županiji, da sadržajno nije donesena sukladno sa zakonskim propisima, posebno članak 10. Odluke, a koji se odnosi na propisane koeficijente namjene, određenje poslovnog prostora, da su pojedinačna rješenja donesena u suprotnosti sa zakonskim propisima, te da poslovne prostorije u kojima se ne obavlja poslovna djelatnost nisu poslovne prostorije, kao ni objekti za pružanje ugostiteljskih usluga u OPG-u i na seljačkom domaćinstvu, da propisano stupanje na snagu Odluke nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

                     Općina Kneževi Vinogradi se sukladno proceduri očitovala na njihove zahtjeve nadležnom Visokom upravnom sudu.
                       Obrazloženo je da je Odluka donesena po zakonskoj proceduri, prilažući dokaze o izvršenom nadzoru od strane Ureda državne uprave Osječko-baranjske Županije i nadležnog Ministarstva, da Odluka sadrži sve zakonom propisane odredbe, pozivajući se na Zakon o komunalnom gospodarstvu (ZKG), Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, ustavno sudsku praksu.

VISOKI UPRAVNI SUD:

Ocjenjujući osnovanost prijedloga podnositelja u dijelu kojim se upire na formalnu nezakonitost osporavane Odluke VISOKI UPRAVNI SUD je između ostalog utvrdio:

  • Da je proveden nadzor Odluke od strane Ureda državne uprave u kojem je utvrđeno da osporavana Odluka nije u nesuglasju sa Zakonom.
  • Da je stupanje na snagu Odluke propisano u cijelosti sukladno s mjerodavnim člankom 73. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ocjenjujući zakonitost osporavane Odluke u materijalnom smislu VISOKI UPRAVNI SUD je između ostalog utvrdio:

  • Da su u članku 10. koeficijenti namjene nekretnina određeni po vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, a što je u suglasnosti s ZKG, a da nalazi nesuglasje jedino u članku 10. stavak 1. točka 5.6.2. (objekti u kojima nema poslovne djelatnosti, a veći su od 100 m2). – Ustavni sud ne spori da se radi o poslovnom prostoru, kako to tumače podnositelji (Čerkez, Balaš, Hordoši, Proser-Horvatin), već da koeficijent namjene ne bi trebao biti veći od koeficijenta za poslovni prostor koji se ne koristi više od 6 mjeseci u godini.
  • S obzirom na navode zahtjeva i prijedloge, Sud smatra i naglašava da točkom 5.stavak 1. članak 10. osporavane Odluke nisu prekoračene granice zakonske ovlasti niti je određivanje poslovnog prostora na način propisan tom točkom u suprotnosti sa zakonom, što će reći da poslovni prostori koji služe za djelatnosti koje nisu proizvodne smatraju se: trgovine, ugostiteljski objekti, uredi, skladišta, silosi i sl., prostori za pružanje ugostiteljskih usluga građana u seljačkom domaćinstvu, prostori za pružanje usluga građana u seljačkom domaćinstvu, prostori s ostalim turističkim sadržajima: kampovi, sojenice, objekti za kušanje vina, osim proizvodnje vina, i svi ostali sadržaji u službi turizma, te hoteli i apartmanska naselja kako je navedeno u Odluci.
  • Sud nije našao dvojbe obuhvaća li pojam poslovnog prostora za koji postoji obveza plaćanja komunalne naknade prostor OPG-a u kojem se pružaju ugostiteljske odnosno turističke usluge (neovisno o nazivu koji se koristi OPG ili turističko seljačko domaćinstvo, agroturizam i sl.) ili silosi, skladišta, objekti poljoprivredne namjene koje koriste fizičke osobe (OPG) te i u tom dijelu Odluka nije u nesuglasju sa zakonom.

Temeljem navedenog Visoki upravni sud je svojom presudom ukinu jedino članak 10.stavak 1. točka 5.6.2. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 17/18, i 8/20), iz razloga što visina koeficijenta ne bi trebala biti veća od koeficijenta namjene za poslovni prostor koji se ne koristi više od 6 mjeseci u godini, a što smatramo APSOLUTNO PRIHVATLJIVIM. Ukidanje navedene točke utjecat će na visinu obveze za 10 obveznika.
Sukladno navedenom iako se već 15-tak godina pokušava osporiti zakonitost općih akata (odluka) ove Općine, s obrazloženjem da su isti u formalnom i materijalnom smislu protuzakoniti, ova Presuda Visokog upravnog suda govori apsolutno suprotno, odnosno Sud je u obrazloženju presude više puta istako kako je Odluka u suglasnosti sa zakonskim propisima koji je određuju.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Usoz-11/20-5 i Usoz-92/2-5 u postupku ocjene zakonitosti općeg akta Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi

Zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta S.B. iz Karanca

Podnesena Obavijest vijećnika: B.Čerkez, G.Musa Balaš, S.Proser i D.Hordoši  o donesenom nezakonitom općem aktu s prijedlogom da Sud po službenoj dužnosti pokrene postupak i donese odluku o obustavi od primjene predmetni opći akt, te ga ukine