Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 320-02/22-02/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 04.02.20222., Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

• MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
• MJERA 2.: potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
• MJERA 3.:Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
• MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
• MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko – stakleničke proizvodnje
• MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
• MJERA 7.:Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirane kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i 2019/316 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i izmjeni Uredbe 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, izmjene Uredbe 2019/316 „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da se pod trgovačkim društvom u ovom Javnom pozivu podrazumijeva mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1408/2013 i izmjeni 2019/316

MJERA 1. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU – POTPORE ZA ULAGANJA U OBJEKTE VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska veličina veća od 2.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
 priprema prijavne dokumentacije projekta (na natječaje za dodjelu sredstava iz dostupnih nacionalnih i EU fondova za investicije u poljoprivrednoj proizvodnji), što uključuje izradu elaborata, glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju, izrada studijai ostale projektno tehničke dokumentacije;
 nabavka malih strojeva, opreme i alata za poljoprivredu;
 nabava sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima;
 nabava kupnje zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih neprilika.
Aktivnosti za koje se može ostvariti potpora moraju se odnositi na investicije u komercijalnu poljoprivrednu proizvodnju te se moraju realizirati na području Općine Kneževi Vinogradi izuzev mobilnih tržnih prostora i aparata.
Dodijeljena potpora u okviru Mjere 1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
50% prihvatljivih troškova maksimalno do 10.000,00 kn po korisniku u komercijalnoj poljoprivredi.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 2. POTPORE SEKTORU STOČARSTVA

Podmjera 2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradite obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradinajmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– Troškovi veterinarskih usluga umjetnog osjemenjivanja;
– Trošak nabave rasplodnog certificiranog materijala.
– I dr. troškovi u postupku umjetnog osjemenjivanja

Iznos potpore:
50% prihvatljivih troškova maksimalno 100,00 kuna po životinji, a do maksimalno 2.000,00 kuna. Ukoliko je životinja više puta u jednoj godini osjemenjivana, prihvaćaju se svi troškovi.

Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– nabava kokoški, pura gusaka (više od 50 komada po jednoj vrsti)
– nabava zečeva (više od 5 komada)
– nabava ovaca (više od 5 komada)
– nabava koza (više od 5 komada)
– nabava goveda (više od 5 komada)

Dodijeljena potpora u okviru Mjere 2.2. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
Maksimalni iznos potpore iznosi 80 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do:
– 2.000,00 kuna godišnje za nabavku kokošaka, purana, gusaka, zečeva;
– 5.000,00 kuna godišnje za nabavku koza, ovaca;
– 15.000,00 kuna godišnje za nabavku goveda.

Obveze korisnika u mjeri 2.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

Osim navedenog, podnositelj se obvezuje da najmanje 12 mjeseci od dana odobravanja potpore neće izvršiti smanjenje broja grla stoke financirane ovom mjerom, iznimno do odstupanja u broju može doći uslijed uginuća i više sile.

MJERA 3. POTPORE U SEKTORU RATARSTVA

Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća podrazumijeva: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata uključujući preporuke za gnojidbu.
Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu provedenih od ovlaštenih institucija.

Iznos potpore:
40 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, neovisno o broju uzoraka, a najviše do 1.000 kuna.

MJERA 4. POTPORE U SEKTORU VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a, te podižu nove nasade vinograda ili voćnjaka u kompleksu u površini većoj od 0,25 ha.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka voćnih sadnica,
– Nabavka trsova
– Troškovi sadnje i sl.

Iznos potpore:
– Iznos sredstava za sufinanciranje podizanja novih nasada vinograda utvrđuje se u visini od 15.000,00 kuna po ha, a najviše do 30.000 kuna
– Iznos sredstava za sufinanciranje podizanje novih nasada voćnjaka utvrđuju se u visini od 10.000,00 kuna po ha, a najviše do 20.000 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 4.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 5. POTPORE U SEKTORU POVRTLARSTVA I CVJEĆARSTVA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 1.000 EUR-a. Poljoprivredna gospodarstva da bi ostvarili potporu moraju posjedovati staklenike/plastenike minimalne površine 100 m2 upisanih u ARKOD sustav.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala,
– Nabavka čvrste konstrukcije plastenika/staklenika
– Nabavka ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika
Dodijeljena potpora u okviru Mjere 5. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
Do 50 % prihvatljivih troškova nabavke ili rekonstrukcije te opremanja staklenika/plastenika, a maksimalno do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 5. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 6. POTPORAOČUVANJU I PROŠIRENJU PČELINJEG FONDA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka nove pčelarske opreme;
– Nabavka lijekova i hrane za uzgoj pčelinjih zajednica;
– Nabavka selekcioniranih matica od ovlaštenih proizvođača.

Iznos potpore:
Do 80 % prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 5.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 6.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1407/2013

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno registrirani su za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu, čija je ekonomska veličina veća od 3.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka strojeva i opreme za preradu i ostale postupke u funkciji djelatnosti prerade – prihvat sirovine, skladištenje, obrada/ prerada, hlađenje, vinifikacija, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnost i nadzor, potrebe vinarske kontrole, transport.

Iznos potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje. Minimalan iznos potpore po ovoj mjeri je 2.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 7. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog Programa mora kumulativno ispuniti slijedeće uvjete:
1. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi,
2. Korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze s osnova javnih davanja, odnosno prema proračunu Općine Kneževi Vinogradi i RH,
3. Da je korisnik izvršio plaćanje računa po kojem se traži potpora.
Ukupan iznos potpora po mjerama: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pripadajućim podmjerama na koje se odnosi Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Za mjeru 7. na koju se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 213. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, iznos potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Gornja granica iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Temeljem ovog Javnog poziva korisnik može po pojedinoj mjeri ostvariti pravo na potporu samo jednom tijekom jedne kalendarske godine.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
Ukoliko je korisnik u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), PDV nije prihvatljiv trošak.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac POLJ-1, s svim priloženim izjavama
– Dokaz o upisu u Upisnik i nositelju;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja;
– Potvrda o ekonomskoj veličini subjekta – OPG (koja ne uključuje vrijednost ulaganja)
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore

2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

• MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
– preslike računa prihvatljivih troškova i
– dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 2.: Ulaganja u sektor stočarstva
o Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– dokaz o nabavljenom certificiranom materijalu, ukoliko isto nije vidljivo iz računa,
– dokaz o upisu u „Jedinstveni registar domaćih životinja“
o Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslike otpremnica/primki ili drugi dokaz o preuzimanju kupljenih životinja,
– dokaz o upisu u „Jedinstveni registar domaćih životinja“
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 3.: Ulaganja u sektor ratarstva
Podmjera 3.1.: Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ispunjenog obrasca zahtjeva za analizu tla dostavljena ovlaštenoj instituciji koja je obavila analizu tla, odnosno preporuke iz kojih je vidljiva lokacija uzimanja uzoraka
– preslika ARKOD upisnika,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ARKOD upisnika ili drugi dokazi o vlasništvu ili posjedu zemljišta,
– dokaz o upisu i podizanju nasada voćnjaka / vinograda
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ARKOD upisnika tekuće godine – dokaz o posjedovanju plastenika minimalne površine 100 m2,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
• MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
– dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
– Dokaz o registriraciji za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

V. POSTAVLJANJE UPITA

Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVAI KONTROLA

Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo).
Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova.
Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva.
Po donošenju Odluke odobrenju Općinski načelnik s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli potpore, kojim se detaljno utvrđuju obveze korisnika, daljnja kontrola i slično.
Korisnik je obavezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore.
Općina Kneževi Vinogradi će najkasnije u roku 30 dana od dana potpisivanja Ugovora izvršiti uplatu potpore na žiro-račun korisnika potpore.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA RAZDOBLJE OD 2021-2024. GODINE

Obrasci po Mjerama:

 1. POLJ-1/21-24
 2. POLJ-2/21-24
 3. POLJ-3/21-24
 4. POLJ-4/21-24
 5. POLJ-5/21-24
 6. POLJ-6/21-24
 7. POLJ-7/21-24

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021.-2024. godine za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 551-02/22-03/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-03
Kn.Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 04.02.2022.godine, Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine
za 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2022. godinu za slijedeće mjere:

• MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
• MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
• MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
• MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
• MJERA 7: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Korisnici mjera ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi Vinogradi, te fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Kneževi Vinogradi.
Značenje pojmova u ovom Javnom pozivu:
– osoba – misli se na fizičku osobu, ako u tekstu nije drugačije navedeno:
– objekt – misli se na stambeni objekt na području Općine Kneževi Vinogradi, ako u tekstu nije drugačije navedeno;
Izrazi koji se u ovom Programu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

MJERE OBUHVAĆENE OVIM JAVNIM POZIVOM:

MJERA 2.: UKLANJANJE STARIH OBJEKATA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koje uklanjaju stare ruševne objekte (stambeni ili pomoćni) u svom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove proizašle iz uklanjanja objekta (stambenog ili pomoćnog) koji čini zasebnu cjelinu, ne na djelomično uklanjanje objekta (npr. jedan zid i sl.), a podrazumijevaju se slijedeći troškovi:
– troškovi rada stroja na uklanjanju objekta
– troškovi rada stroja na odvozu ostataka rušenja do za to predviđene deponije
– troškovi najma spremnika – kontejnera za odvoz otpada

Iznos potpore:
Općina će sufinancirati uklanjanje objekta do 70 % ukupnog računa za uklanjanje, a maksimalno u iznosu 5.000,00 kn ukoliko se radi o rušenju i uređenju cijele katastarske čestice (svih objekata na čestici) ili stambenog objekta, te 3.000,00 kuna ukoliko se radi o pomoćnom objektu u službi stanovanja (gospodarske i pomoćne zgrade). Osoba može ostvariti sufinanciranje samo za jedno uklanjanje na katastarskoj čestici u programskom razdoblju.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom, s naznakom planiranog termina uklanjanja objekta. Predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zapisnički će konstatirati stanje prije uklanjanja, na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i dokaza o plaćanju, a najkasnije do 01.12.tekuće godine, te djelatnik Općine ponovno zapisnički utvrđuje da su radovi iz zahtjeva izvršeni, nakon čega se podnositelju zahtjeva uplaćuju odobrena sredstva.

MJERA 3.: IZGRADNJA NOVIH STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA PODRUČJA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koje grade novi stambeni objekt u svom vlasništvu, temeljem građevinske dozvole, ukoliko za isti nisu ostvarile pravo na sufinanciranje po drugom izvoru.

Prihvatljivi troškovi:
– trošak izgradnje objekta;
– geodetski troškovi;
– troškovi projektiranja;
– troškovi uporabne dozvole.

Iznos potpore:
Općina će sufinancirati gradnju novih stambenih objekata do 30 % dokazanih troškova, a maksimalno u iznosu do 30.000,00 kuna po objektu.

Obveze korisnika:
– u roku 3 godine od odobrenja potpore dostaviti uporabnu dozvolu za izgrađeni objekt
– u roku 3 godine početi prebivati u navedenom objektu
– najmanje 3godina neće prodati – otuđiti stambeni objekt (zabrana se upisuje u zemljišne knjige)

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom. Prihvatljivi su troškovi koji su nastali od 01.prosinca godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva do 01.prosinca godine u kojoj se podnosi zahtjev za sufinanciranje.

MJERA 4.: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koje su kupile objekt -obiteljsku kuću / stan

Prihvatljivi troškovi:
– trošak kupovine stambenog objekta (stan ili kuća).
Neprihvatljivo je sufinanciranje kupovine stambenih objekata između bračnih partnera, od rodbinski povezanih osoba do trećeg nasljednog reda, te od posvojitelja.

Iznos potpore:
Općina će sufinancirati kupovinu obiteljske kuće u službi stanovanja do 30 % kupoprodajne cijene, a maksimalno u iznosu do 30.000,00 kuna po objektu, pod uvjetom da vlasnik objekta nakon uređenja u roku godine dana počne stanovati u uređenom objektu.
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju kupci koji su objekt kupili unazad godine dana od dana raspisivanja natječaja.

Obveze korisnika:
– u roku 1 godine početi prebivati u navedenom objektu.
– najmanje 3 godina neće prodati – otuđiti stambeni objekt (zabrana se upisuje u zemljišne knjige)

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

MJERA 5.: VANJSKO UREĐENJE STAMBENOG OBJEKTA

Prihvatljivi korisnici:
Osobe koji uređuju stambene objekte u svom vlasništvu.

Prihvatljivi troškovi:
– bojanje fasade,
– zamjena stolarije,
– zamjena limarije i krovišta,
– postavljanje energetske ovojnice kuće,
prihvatljivi su troškovi i rada i materijala.

Iznos potpore:
Pomoć za uređenje pročelja iznosi do 70% priznatih i dokazanih troškova vlasnika, i to:
– bojanje fasade u iznosu do 2.000,00 kuna
– zamjena stolarije u iznosu do 5.000,00 kuna
– zamjena limarije i krovišta u iznosu do 5.000,00 kuna
– postavljanje energetske ovojnice kuće u iznosu do 5.000,00 kuna
Ukoliko je sufinanciranjem obuhvaćeno više ili svi prihvatljivih troškova, iznosi pojedinačnih prihvatljivih potpora se međusobno zbrajaju, a maksimalan iznos utvrđene potpore ne može iznositi više od 10.000,00 kuna.
Potpora se može ostvariti samo za jedno uređenje pročelja na katastarskoj čestici u programskom razdoblju.
Sredstva se ne mogu odobravati retroaktivno.

Obveza korisnika:
– urediti pročelje u roku 6 mjeseci od prethodno podnesenog zahtjeva za sufinanciranje, nakon čega se odobrava iznos potpore.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za sufinanciranjem s potrebnom dokumentacijom, s naznakom planiranog vanjskog uređenja. Predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela zapisnički će konstatirati stanje prije početka uređenja, na temelju kojeg se donosi odluka o odobrenju sufinanciranja s rokom izvršenja radova, koji ne može biti dulji od 6 mjeseci. Nakon izvršenih radova podnositelj zahtjeva dostavlja presliku računa i dokaza o plaćanju, te djelatnik Općine ponovno zapisnički utvrđuje da su radovi iz zahtjeva izvršeni.

MJERA 7.: SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA PLINSKU MREŽU

Prihvatljivi korisnici:
Osobe – vlasnici stambenog objekta u kojem prebivaju i borave, a koji priključuju na plinsku mrežu.

Prihvatljivi troškovi:
– Naknada za priključenje na plinsku mrežu, naknade dimnjačaru i sl.
– Izvođenje plinskog priključka – od ulične plinske mreže do objekta zaključno sa plinskim ventilom na objektu
– Mjerno-regulacijski set – plinski ormarić sa regulatorom tlaka i pripadajućom opremom

Ne prihvatljivi troškovi:
– Izvođenje unutarnje plinske instalacije – plinska instalacija od plinomjera do potrošača

Iznos potpore:
Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu iznosi 50 % prihvatljivih troškova, a maksimalno u iznosu 2.500,00 kuna.

Način provedbe:
Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelom potpore, kojim se definira trošak.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Pravo na potporu ne može ostvariti fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi, te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Ostali uvjeti prihvatljivosti navedeni su pojedinačno po mjerama.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

IV.1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac UN -___, s općim podacima i podacima za Mjeru za koju se traži potpora;
– Preslika o.i. za podnositelja;
– Potvrda porezne uprave o ne dugovanju
– Vlasnički list (moguće i isprintani s web stanice);
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

IV.2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:
• Mjera 2. Uklanjanje starih objekata
– Preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (preslika uplatnice o plaćanju, potvrda o primitku sredstava od strane izvršitelja radova i sl. dokaz) – NAKON IZVRŠENIH RADOVA – NAJKASNIJE DO 01.12.TEKUĆE GODINE U KOJOJ JE PODNESEN ZAHTJEV

• Mjera 3. Izgradnja novih stambenih objekata
– Preslika građevinske dozvole,
– Preslika ugovora o izvođenju radova s izvođačem radova,
– Preslika prijave gradilišta Upravnom odjelu za graditeljstvo,
– Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istih
– preslika uporabne dozvole – ako su troškovi ishođenja predmet sufinanciranja dostavlja se u trenutku podnošenja zahtjeva
Obvezatna posebna dokumentacija nakon donošenja odluke o sufinanciranju:
– bjanko ovjerena zadužnica najmanje u visini odobrene potpore – PRIJE SKLAPANJA UGOVORA
– preslika uporabne dozvole (u roku 3 godine od odobrenja potpore)
– uvjerenje o prebivalištu (u roku3 godine od odobrenja potpore)

• Mjera 4. Kupovina stambenog objekta
– Preslika Ugovora o kupoprodaji,
Obvezatna posebna dokumentacija nakon donošenja odluke o sufinanciranju:
– bjanko ovjerena zadužnica najmanje u visini odobrene potpore – PRIJE SKLAPANJA UGOVORA
– uvjerenje o prebivalištu (u roku 1 godine od odobrenja potpore)

• Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
– Preslika računa o izvršenim radovima i dokaz o plaćanju istog (preslika uplatnice o plaćanju, potvrda o primitku sredstava od strane izvršitelja radova i sl. dokaz) – NAKON IZVRŠENIH RADOVA – NAJKASNIJE U ROKU 6 MJESECI OD PRETHODNO PODNESENOG ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE, NAKON ČEGA SE ODOBRAVA IZNOS POTPORE.

• Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
– Preslika računa za koji se traži sufinanciranje s dokazom o plaćanju istih
– Preslika Ugovora o opskrbi plinom

V. POSTAVLJANJE UPITA
Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com . Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i bit će jedino relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnoseISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev.
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVAI KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava.
Za mjere 3. i 4. nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava iz prethodnog članka, Općinski načelnik će sklopiti Ugovore o dodjeli potpore, kojim će se definirati iznos priznatih troškova, iznos odobrene potpore, rokovi isplate, obveze korisnika, jamstva za ispunjenje.
Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21).

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Obavijest o edukaciji o uzimanju uzoraka tla i analize

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Klasa:325-05/22-01/01
URBROJ:2158-23-04/06-22-02
Kneževi Vinogradi, 04.02.2022.

OBAVIJEST O EDUKACIJI O UZIMANJU UZORAKA TLA I ANALIZE

 

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva  sa  područja Općine Kneževi Vinogradi na edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analiza u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a koja će se održati

 10. veljače 2022. godine (čevrtak), te 17. veljače 2022. godine (četvrtak) u Belom Manastir, Imre Nagya 2 d.

Prijave za edukaciju primaju se isključeno elektronskim putem na stranici Ministarstva poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Kontakt brojevi telefona za upite:  275-755, 091/488-28-47

 Planirane teme edukacije:

 • Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta;
 • Pravilno uzimanje uzoraka tla;
 • Označavanje i dostavljanje uzoraka tla;
 • Značaj provedbe analize uzoraka tla;
 • Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Obavijest
ÉRTESÍTÉS

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 604-02/21-01/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 31.01.2022.

Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 31.01.2022. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

I
Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2021./2022. godini u kategoriji

1. UČENIČKE STIPENDIJE:

1.1. 5 stipendija za uspjeh u školi za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.2. 5 stipendija prema socijalnom statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po
učeniku

2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE STUDENTE

2.1. Neograničen broj sukladno uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 700,00 kn po studentu.

Učenik može podnijeti prijavu i po socijalnom statusu i po uspjehu u odvojenim prijavama. Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik, ako ispunjava, ako je podnio za obje kategorije.
Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

II

Pravo na dodjelu Stipendija:

1) UČENIČKE STIPENDIJE

1.1. Učeničke stipendije za uspjeh u školi
• da su državljani Republike Hrvatske;
• da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
• da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
• da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0;
• da nisu korisnici druge stipendije;
• da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
• uspjeh u školovanju;
• postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.
U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat
lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr)

1.2. Stipendije prema socijalnom statusu
• da su državljani Republike Hrvatske;
• da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole;
• da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine;
• da nisu stariji od 18 godina;
• da nisu korisnici druge stipendije;
• da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
• socijalni status učenika;
• uspjeh u školovanju.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE

• da su državljani Republike Hrvatske;
• da su redoviti studenti prve, druge ili više godine studija;
• da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu;
• da nisu apsolventi;
• da nisu stariji od 26 godina;
• da nisu korisnici druge stipendije;
• da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine.

III

Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno primati i druge stipendije, osim pod uvjetima iz ovog natječaja.

IV

Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Obvezna dokumentacija:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja);
– preslika domovnice;
– preslika osobne iskaznice;
– uvjerenje o prebivalištu MUP-a;
– potvrda o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2021./2022. (Srednje škole, odnosno Fakulteta);
– potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu i u tekućoj godini;
– dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.)

Dodatno za učeničku stipendiju:
– dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, osim za učenike drugog razreda koji dostavljaju dokaz iz prvog razreda – potvrda škole, odnosno prijepis ocjena;

• opcionalno radi ostvarenja većeg broja bodova kod učeničkih stipendija:
– dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koji prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb
– dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

V

Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine putem pošte na adresu:

Općina Kneževi Vinogradi
Jedinstveni upravni odjel
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3.
S naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije ______________“
(navesti za koju stipendiju se javlja učeničku/studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

VI

Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.
Način korištenja stipendije, gubitak stipendije i drugi uvjeti i prava određeni su pravilnikom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija.
Za sve što nije navedeno u ovom natječaju direktno se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19).

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

 ÉRTESÍTÉS

Obrazac prijave za stipendije,
Privola – izjava o zaštiti osobnih podataka

8.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/01
URBROJ:2158-23-01/01-22-01
Kneževi Vinogradi, 28.01.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

8. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 31. siječnja 2022. godine (PONEDJELJAK) do 15,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnik sa 7.sjednice

1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina;
4. Donošenje Odluke  o izmjeni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju zgrade javne namjene – upravna zgrada Općine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za vršenje usluge dezinsekcije na području Općine Kneževi Vinogradi;

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 320-02/21-1/14
URBROJ: 2158-23-01-04/01-22-18
Kn.Vinogradi, 17.01.2022.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) i članka 29.stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (20/18, 115/18, 98/19) dana 17.01.2022. objavljuje

J A V N I    U V I D
Na Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi
Javni uvid traje od 17.01.2022.do 01.02.2022.godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.veljače 2022.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest o javnom uvidu
Nacrt Programa
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/36
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 03.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

6. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 10.12. 2021. godine (PETAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu;
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 3. Donošenje Programa korištenja ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
 4. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
 5. Donošenje Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
 7. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu;
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini;
 9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 11. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 13. Donošenje Programa pomoći religije u 2022. godini;
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 15. Donošenje Programa ja javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini;
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine za 2022. godinu;
 17. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.
 18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite i Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi;
 20. Donošenje Godišnjeg Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini.

                                                                                       PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

Načelnici općina Kupres i Kneževi Vinogradi potpisali Ugovor o međusobnoj suradnji na financiranju zajedničkog projekta

Temeljem provedenog Javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice u 2021. godini, po donesenoj Odluci Ministarstva od 12.listopada 2021.godine, općinski načelnici općina Kupres i Kneževi Vinogradi su dana 23.studentskog 2021.godine potpisali s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije zajednički Ugovor o financiranju projekta.

Po navedenom Programu financira se projekt “INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE”.

Općina Kneževi Vinogradi navedenim Projektom planira kupovinu novih računala za rad Općinske uprave, te potpunu informatizaciju rada Općinskog vijeća, što će doprinijeti efikasnosti i smanjenju troškova rada Uprave i Općinskog vijeća. Projektni partneri Općina Kupres također provode iste aktivnosti.

Ukupna planirana vrijednost Projekta koji se odnosi na Općinu Kneževi Vinogradi iznosi 181.175,00 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financira se u iznosu od 130.500,00 kuna.

Zaključak o ponovnom aktiviranju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 363-01/21-01/07
URBROJ: 2100/06-01-03/14-21-04
Kn. Vinogradi, 23.11.2021.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 23.11.2021. donio je

ZAKLJUČAK
o ponovnom aktiviranju Javnog poziva
za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I
Ponovno se aktivira Javni poziv za dodjelu potpora za 2021. godinu objavljen 14.04.2021. iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine u dijelu:

 • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata i
 • Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu.

II

Sve odredbe Javnog poziva ostaju ne promijenjene.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

          Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Napominjemo  s obzirom na ne promijenjene  odredbe Javnog poziva da je rok za predaju zahtjeva 01.prosinac 2021.

1 2 3 4 5 15