Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – olujni vjetar praćen tučom i velikom količinom oborina

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –olujnog vjetra praćenog tučom, i velikom količinom oborina na području Općine Kneževi Vinogradi u ljetnim mjesecima, posebno tijekom kolovoza, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 08.09.2020. proglasio prirodnu nepogodu olujni vjetar praćenog tučom, i velikom količinom oborina.

Sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, građevinama, opremi, šumama, višegodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima u poljoprivredi i osobnim automobilima – vozilima uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – tijekom ljetnih mjeseci da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno do 16. rujna 2020. (naknadna prijava nije moguća).

Uz obrazac prijave štete – PN obavezno se dostavlja:
– Izjava o osiguranju dobra
– po mogućnosti fotografije (ukoliko nisu dostavljene uz prvo priopćenje)

1. Za štetu u poljoprivredi – poljoprivrednoj proizvodnji, voćarstvu i vinogradarstvu: presliku upisnika – Zahtjev za potporu u 2020.godinu s naznačenim parcelama na kojima se prijavljuje šteta;
2. Za štete na šumama: vlasnički i posjedovni list s upisanom kulturom „šuma“, dokaz o vrsti drveća u ha s naznakom o vrsti: tehničko i ogrjevno drvo;
3. Za štete na objektima – građevinama (stambeni i poslovni): dokaz o vlasništvu, dokaz o legalnosti i starosti objekta;
4. Za štete na opremi: popis – vrsta i starost opreme;
5. Za štete na osobnim automobilima: dokaz o vlasništvu, te presliku policijskog zapisnika, preslike police osiguranja.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom). Prilikom procjene štete, Povjerenstvo zadržava pravo zahtijevati dopunu dokumentacije .

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

Obrazac prijave štete od prigodne nepogode – PN

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HR

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HU

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „Lakše do školskih knjiga i opreme“

Popis odobrenih zahtjeva za sufinanciranje školske opreme


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 10.08.2020. godine raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100% Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene
potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2020./2021. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.
Natječaj je otvoren do 14 rujna 2020. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana. Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.
Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Tekst javnog poziva – HR

Tekst javnog poziva – HU

Obrazac prijave – O-Z-OB-5

Priopćenje povodom šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina, vjetra i tuče, koji su unazad nekoliko dana, a posebno 04. kolovoza 2020. zahvatile područje Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem prirodne nepogode sukladno zakonskim propisima obavještavaju se vlasnici ratarskih i povrtlarskih kultura, trajnih nasada voćnjaka i vinograda, te stambenih objekata i drugih dobara ukoliko su pretrpjeli štetu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta velike količine oborina, grada, vjetra i sl. na ratarskim i povrtlarskim kulturama, trajnim nasadima voćnjaka i vinograda, te stambenim objektima i drugim dobrima da zaključno do 25.kolovoza 2020.godine u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.

S obzirom da se prvo priopćenje ne smatra prijavom štete od elementarne nepogode i nije uvjet za kasniju prijavu štete, koja slijedi po možebitnom proglašenju, dovoljno je u vidu dopisa navesti slijedeće podatke:

– Podatke o vlasniku
– Podatke o dobru na kojem je nastala šteta (površina, vrsta kulture i sl.)
– Procijenjenu štetu postotku
– Fotografije stanja

PRVO PRIOPĆENJE možete dostaviti na mail opcina@knezevi-vinogradi.hr

Nakon prikupljenih podataka u vidu prvog priopćenja Općina Kneževi Vinogradi će zatražiti proglašenje prirodne nepogode za ona dobra za koja su ispunjeni zakonski uvjeti, kada slijedi prikupljanje prijava sukladno zakonskim propisima.

Za dodatna pojašnjenja molimo se obratiti Općini Kneževi Vinogradi na telefon 031/730-938, gdje ćemo Vam pojasniti sve nedoumice.

Obavijest

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava Vas da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2020. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Dana 28.08.2020. (PETAK) KNEŽEVI VINOGRADI – VAGA (PREMA KOTLINI)  OD 08,30 DO 12,00 SATI

Želimo napomenuti sljedeće:

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences (Corteva Agriscience), Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: Pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 7 osoba
– po Programu „RADOM ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 7 osoba
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ.

Uz obrazac prijave (u prostorijama Općine ili na web stranici), podnositelji su dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, OIB, br. telefona.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Obrazac zahtjeva za zapošljavanje u javnim radovima

Tekst Javnog poziva

Institut za javne financije i ove godine Općini Kneževi Vinogradi dodijelio priznanje za transparentnost općinskog proračuna

 

Općina Kneževi Vinogradi  i ove godine dobila je priznanje za transparentnost općinskog proračuna, a na temelju istraživanja kojeg je proveo Institut za javne financije.

Transparentnost proračuna podrazumijeva objavu potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračuna jer se time poboljšava i komunikacija s građanima i potiče povjerenje i odgovornost.

Istraživanjem se željela utvrditi količina i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvaliteta službenih internet stranica lokalnih jedinica, s ciljem  transparentnosti trošenja javnog novca, dostupnih onima koji te proračune pune.

Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je putem interaktivne karte koja se nalazi na web stranici: www.ijf.hr/transparentnost

 

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. kolovoza 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama – Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u petak 10.07.2020. godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

OBAVIJEST – HR 

OBAVIJEST – HU

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Općinski načelnik je dana 01.07.2020. godine objavio poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 10.07.2020. godine. Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 10.07.2020., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

Javni poziv

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći za kupovinu ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva od 25.06.2020. do 01.10.2020. godine u Općini Kn. Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:
– Rješenje Centra za socijalnu skrb sa kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Obavijest – HR

Obavijest -HU

Obavijest o edukaciji o uzimanju uzoraka tla i analize

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi na edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analiza u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a koja će se održati 13. srpnja 2020. godine (Ponedjeljak) u prostorijama Društvenog doma u Gajiću (M.Gupca bb.) u trajanju od 09,00 do 14,00 sati.

Planirane teme edukacije:

– Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta;
– Pravilno uzimanje uzoraka tla;
– Označavanje i dostavljanje uzoraka tla;
– Značaj provedbe analize uzoraka tla;
– Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Obavijest poljoprivrednicima – žetvena sezona 2020.

Temeljem odredbi čl.8. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine» br. 59/96.), te čl.39. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br.92/10.) potrebno je da tijekom žetvene sezone 2020. godine:

 1. Svi kombajni koji sudjeluju u žetvi moraju biti opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 9 kg – u ispravnom stanju,
  – ašovom i lopatom,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kantom ili karnisterom vode,
  – poklopcem na akumulatoru,
  – prvom pomoći.
 2. Svi kamioni i traktori koji sudjeluju u žetvi na prijevozu žita ili slame moraju biti tehnički ispravni i opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 2,3 ili «S» 6 kg – u ispravnom stanju,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kompletom prve pomoći,
  – ašovom i lopatom (za kamione).
 3. Svi kamioni s prikolicom i traktori s prikolicom koji prevoze žitarice moraju imati navučene cerade u punom teretu i ne smiju tovariti zrno više od 10 cm ispod gornjeg ruba stranice.
 4. Na mjestu gdje se vrši žetva ekipno, tj. s više kombajna na velikim parcelama mora se osigurati slijedeće:
  – traktor s višebrazdnim plugom,
  – cisterna s vodom i ostalom vatrogasnom opremom (pumpom i dr.),
  – prikolica s pijeskom, lopatama (6), ašovima (2) i krampom,
  – komplet prve pomoći,
  – aparat za početno gašenje požara «S» 6 kg ili «S» 9 kg – 6 komada u ispravnom stanju, kante za vodu – 4 komada, metlanice – 4       komada, limeno bure za vodu i tabla s natpisom «Mjesto za pušenje»,
  – terensko vozilo za prijevoz eventualno povrijeđenih radnika (po mogućnosti).

Obavijest

Javni poziv za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

Temeljem čl. 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 01.06.2020. godine raspisuje:

JAVNI POZIV za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi  za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za potporu – dodjelu nagrade iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine iz područja C. Srednjoškolsko obrazovanje, Mjera 9: „Najbolji srednjoškolac“.

Općina će najboljeg srednjoškolca nagraditi s potporom u vrijednosti 1.000,00 kn, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.

2.PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na potporu – dodjelu nagrade ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s područja Općine Kneževi Vinogradi, s prosjekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mjestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom natjecanju.

 • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
 • Potpuno i čitko ispisan obrazac (O-Z-OB-9);
 • Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i privola – dio obrasca;
 • Preslik svjedodžbe ili potvrde s ostvarenim ocjenama na kraju šk.godine 2019/2020;
 • Preslika dokaza o ostvarenom rezultatu na natjecanju;
 • Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

3.NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijavitelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 15.06.2020. godine.

4.ISPLATA SREDSTAVA

Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana.

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine.

Obrazac prijave – O-Z-OB-9
Javni poziv, Javni poziv – HU

Obavijest o dodjeli besplatnih sezonskih karata za bazene u Kn. Vinogradima za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi (od 5 godina do završetka osnovne škole)

Obavještavamo roditelje djece s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Općina Kneževi Vinogradi i u 2020. godini financirati sezonske karte za ulaz na bazene u Kneževim Vinogradima za svu djecu u starosti od 5 godina do završetka osnovne škole.

Sezonske karte može podići jedan od roditelja u upravi tvrtke Kneževi parkovi d.o.o., Glavna 82., Kneževi Vinogradi od 03.06.2020. svakim radnim danom od 07.00 – 15.00 h.

Poziv za podnošenje prijave šteta od prirodne nepogode – mraz

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih  vremenskih uvjeta –mraza na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske županije dana  26.05.2020. proglasio prirodnu nepogodu mraz.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji  uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – mrazom da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi. Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno do 03.lipnja 2020. (naknadna prijava nije moguća).

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju – za voćne kulture obavezno broju stabala i vrsti (presliku tablice upisnika ili dr. dokaz o korištenju i broju stabala,  ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.), te priloženu izjavu.

Obrazac za prijavu štete možete dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili ga preuzeti ovdje –  Obrazac prijave štete od pridodne nepogode – PN.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

Obavijest – HU

Obavijest o zabrani spaljivanja suhe trave, slame i ostalih lako zapaljivih tvari

Temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Sl. glasnik Općine Kneževi Vinogradi br 5/99) zabranjuje se spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.06.2020. godine do 15.09.2020. godine.

Nepridržavanje navedenog bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

 

Obavijest umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama o isplati jednokratne pomoći (uskrsnice)

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE).  Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, 14.05.2020. godine (ČETVRTAK)  i to:

 • umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno, kao i
 • korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.700,00 kuna.

VISINA MIROVINE, ODNOSNO POMOĆI  DOKAZUJE SE DOKUMENTOM ODREZAK O VISINI POSLJEDNJE MIROVINE, ODNOSNO SOCIJALNE POMOĆI, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I OIB-A ILI JMBG-A.

REDOSLJED ISPLATE PO SELIMA

14.05.2020. ČETVRTAK

 1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 2. KOTLINA od 08:00 do 09:30 sati u prostorijama Doma kulture
 3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 22.05.2020. godine u prostorijama Općine.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

1 2 3 4 10