REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/36
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 03.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

6. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 10.12. 2021. godine (PETAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu;
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 3. Donošenje Programa korištenja ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
 4. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
 5. Donošenje Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
 7. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu;
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini;
 9. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 11. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 13. Donošenje Programa pomoći religije u 2022. godini;
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 15. Donošenje Programa ja javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini;
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine za 2022. godinu;
 17. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.
 18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
 19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite i Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi;
 20. Donošenje Godišnjeg Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
 21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini.

                                                                                       PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.