Vodič za građane Proračuna za 2020.godinu

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2020.godinu


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu za 2020. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih  korisnika

Prvi kvartal – Financijski izvještaj, Potvrda, Bilješke
Polugodišnji – Financijski izvještaj, Bilješke za reviziju, Potvrda, Financijski izvještaj – konsolidirani , Bilješke uz konsolidirani
Treći kvartal – Financijski izvještaj, Bilješke, Potvrda
Godišnji – Financijski izvještaj – 1, Financijski izvještaj – 2, Obavezne bilješke, Bilješke, Potvrda – 1, Potvrda – 2,
Financijski izvještaj – konsolidirani, Bilješke uz konsolidirani fin.izvještaj, Potvrda – konsolidirani


III. izmjena Proračuna za 2020. godinu

III. izmjena Proračuna za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa pomoći religiji u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2020. do 30.06.2020.

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; Izvještaj o korištenju proračunske zalihe; Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima; Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
(Objavljeno 10.08.2020.)


II. izmjena Proračuna za 2020. godinu

II. izmjena Proračuna za 2020. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa pomoći religiji u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu


I. izmjena Proračuna za 2020. godinu

I. izmjena Proračuna za 2020. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka i izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Odluka o dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa


Proračun za 2020.godinu

Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020.

Program ulaganja u razvoj gospodarstva na području Općine za 2020.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine za 2020.godinu
Program unaprjeđenja stanovanja i zajednice u 2020.godini
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine u 2020.
Program javnih potreba u sportu na području Općine  u 2020.godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine u 2020.
Program pomoći religiji u 2020.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2020.
Program pomoći obrazovanju u 2020.godini
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi u 2020.godini
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020.godini
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2020.
Program utroška sredstava od vodnog doprinosa u 2020.
Program utroška sredstava o naknade za zadržavanje zgrada u prostoru u 2020.
Program_korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020.godini
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020.godinu
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020.godiniPrijedlog Proračuna  za 2020.godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i planom razvojnih programa