Stalno otvoren poziv za kupnju građevinskog zemljišta u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi

Poslovno – poduzetnička i rekreativna zona Općine Kneževi Vinogradi nalazi se u k.o. Kneževi Vinogradi na površini od 56ha 96a 31 m², južno od Kneževih Vinograda uz istočnu stranu ceste Osijek-Bilje-Kneževi Vinogradi (Ž4042) i južnu stranu  ukinute željezničke pruge Beli Manastir–Batina. Na udaljenosti je 30-tak km od granice s Mađarskom, te isto toliko od granice s R.Srbijom i Osijekom. (više…)

Komunalno gospodarstvo

Nova Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik 13/18)

Nova Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik 17/18)

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik: 09/0019/0105/0201/0505/0702/0801/0902/1105/1106/1211/1402/15) – prestala važiti 12.12.2018.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik 17/18)

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik: 01/1304/1402/15) – prestaje važiti 01.01.2019.

Nova Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik 21/18)

Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik: 06/0902/1505/15, 14/19)

Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik: 06/1007/11, 09/1403/15, 02/18) – prestaje važiti 09.kolovoza 2019.

Odluka o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe

Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljlišta, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica

Odluka o nerazvrstanim cestama (2012.), Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama (2016.)

Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine)

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Odluka o odvodnji otpadnih voda


Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2017. godinu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova odražavanja javnih površina i površina za odvodnju atmosferskih voda
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova odražavanja javne rasvjete

1 18 19 20 21